Omleidingsweg Pelt zal rekening moeten blijven houden met ecologisch waardevol gebied 'De Holen'

Door Katja Verheyen op 15 september 2020

PELT - In juni 2020 leek het er op dat de Raad van State met de vernietiging van de bescherming van ‘de Holen’ als cultuurhistorisch landschap het pad had geëffend voor de noordelijke omleidingsweg in Pelt. Voorstanders van dat tracé beargumenteerden naar aanleiding van deze beslissing dat een omleidingsweg door natuurgebied hiermee weer op tafel komt te liggen. De vernietiging door de Raad van State staat echter los van de ecologische waarde en de bescherming die de Holen genieten. Ook afgezien van de bescherming vanuit Onroerend Erfgoed blijven de Holen beschermd waardoor onder meer het noordelijke omleidingstracé onwenselijk is vanuit natuuroogpunt. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Katja Verheyen (N-VA) aan het adres van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Het dossier van de omleidingsweg rond Neerpelt sleept al zo lang aan, dat alle uitgevoerde onderzoeken ondertussen achterhaald zijn en opnieuw uitgevoerd moesten worden. Meer dan 40 jaar na het oorspronkelijke gewestplan was het eind augustus 2019 terug naar af.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) startte daarop een alternatievenonderzoek waarbij opnieuw de zes eerder voorgestelde alternatieve tracés en het nulalternatief het voorwerp van onderzoek zouden uitmaken. Ook het noordelijk tracé, dat door het natuurgebied De Holen loopt, wordt opnieuw onderzocht. Het betreft een natuurgebied dat eerder door voormalig minister-president Geert-Bourgeois als cultuurhistorisch landschap werd erkend. Deze beslissing werd echter medio juni 2020 bij arrest door de Raad van State vernietigd. Daarop verschenen verschillende berichten in de media dat voor het noordelijk tracé één van de belangrijkste hinderpalen - doordat het waardevolle natuurgebied De Holen niet langer bescherming zou genieten - misschien wel is weggenomen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Katja Verheyen (N-VA) komt naar aanleiding van een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir tot een andere conclusie. ‘Minister Demir bevestigt in haar antwoord dat de Holen op het gewestplan niet alleen ingekleurd zijn als belangrijk natuurgebied dat tegelijk deel uitmaakt van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Het ligt bovendien ook in vogelrichtlijngebied waardoor het belangrijke bescherming geniet vanuit zowel Vlaamse als Europese natuurregelgeving.’ aldus Verheyen.

De pers berichtte tevens dat het waardevolle natuurgebied De Holen in Pelt niet langer een bescherming zou genieten. Diverse media en lokale politici stellen dat door de uitspraak van de Raad van State een omleidingsweg door De Holen opnieuw op tafel zou liggen en eenvoudig realiseerbaar is. ‘Het is evident dat een definitieve mobiliteitsoplossing voor het centrum van Pelt zich opdringt. Dat is belangrijk voor een betere ontsluiting van Noord-Limburg maar ook voor de leefbaarheid voor de Peltenaars. Zij het met het kostbare natuurgebied in de Holen constant in het achterhoofd.’ aldus Verheyen.

Ook minister Demir neemt de ecologische waarde van de Holen ter harte. Dat blijkt namelijk uit haar antwoord aan Verheyen. ‘Demir nam na de communicatie in de media die volgde naar aanleiding van het arrest van de Raad van State proactief contact op met haar collega-minister Lydia Peeters, bevoegd voor Mobiliteit, om de vanuit natuuroogpunt niet-wenselijkheid van meerdere tracés  aan te kaarten.’ vult Verheyen aan. ‘Vlaanderen heeft daarenboven niet alleen de ambitie om tegen het einde van deze legislatuur 4.000 ha extra bos te realiseren en om 20.000 ha natuur onder effectief natuurbeheer te brengen, de regering wil met haar Blue Deal bestaande natte natuur versterken in de strijd tegen droogte. Tracés door dit waardevol natuurgebied loodsen, is dan geen verstandige optie.’ concludeert Verheyen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is