BREESE GEMEENTERAAD SCHAART ZICH PRINCIPIEEL ACHTER STRENGE AANPAK VAN FRAUDE BINNEN DE SOCIALE HUUR

Door Katja Verheyen op 13 april 2021

De gemeenteraad van Bree schaarde zich met eenparigheid achter het initiële voorstel van schepen van Wonen Katja Verheyen (N-VA) om buitenlands eigendomsonderzoek binnen de sociale huur in Bree mogelijk te maken. De verschillende sociale woonactoren actief op Brees grondgebied zullen worden gevraagd om een onderzoek in te stellen daar waar er gegronde vermoedens bestaan van het bezit van buitenlands eigendom. Maar op suggestie van de oppositie werd ook het binnenlands fenomeen van domiciliefraude op de kaart gezet.

In verschillende Vlaamse steden gebeurt er al langer controle naar sociale huurders van wie een vermoeden bestaat dat ze een eigendom bezitten in het buitenland. Sinds kort maakt de Vlaamse overheid dat ook voor andere steden en gemeenten mogelijk. Op initiatief van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) is er nu raamovereenkomst afgesloten met private onderzoeksbureau’s, die gespecialiseerd zijn in onderzoek naar onroerende goederen in het buitenland, waarop eender welke sociale verhuurder kan intekenen. “Het Kempisch Tehuis, het sociaal verhuurkantoor Noord-Limburg en Ons Dak kunnen hiermee zonder enige administratieve rompslomp een beroep op doen” laat schepen Verheyen weten.

Een buitenlands eigendomsonderzoek verloopt in twee fasen: het vooronderzoek en het onderzoek ten gronde. “Tijdens het vooronderzoek gaat het onderzoeksbureau na of de Breese sociale huurder in het bezit is van onroerende goederen in het buitenland”, verduidelijkt Verheyen. Levert het vooronderzoek geen bewijs van buitenlands bezit op, dan betaalt de Vlaamse overheid drie kwart van de factuur terug. Wijst het vooronderzoek wel op buitenlands bezit, dan loopt het onderzoek verder in een onderzoek ten gronde en betaalt de Vlaamse overheid het volledige onderzoek terug. 

“Met deze unanieme stellingname vraagt de Breese gemeenteraad de verschillende sociale woonactoren actief in haar stad om een onderzoek in te stellen daar waar er gegronde vermoedens zijn van het bezit van buitenlands eigendom. Hiermee geven we het signaal dat we rechtvaardigheid hoog in het vaandel dragen. Sociale woningen moeten namelijk terechtkomen bij huurders die er echt recht op hebben.” aldus N-VA-fractieleider Stefan Daniels. “We kunnen als samenleving niet aanvaarden dat iemand die (meerdere) huizen of percelen bezit, toch aanspraak maakt op een sociale woning en zo anderen die er echt nood aan hebben, langer doet wachten.” vullen Daniels en Verheyen aan.

Naast de aanpak van fraude met buitenlands eigendom, werd er vanwege de voltallige gemeenteraad eveneens heel veel belang gehecht aan de aanpak van vormen van binnenland sociale fraude, in het bijzonder voor domiciliefraude. “We zullen hier - op suggestie van de oppositie - dan ook de nodige nadruk op leggen in ons schrijven aan de sociale woonactoren en hen als stad daar waar we kunnen helpen.”  besluit Verheyen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is